Last modified: September 2, 2001

CS 587 Advanced Operating Systems
Fall 2001
Students

Robert Abbott Tameka Barrentine Olin Bray Sean Brennan Ron Brightwell
Jing Yi Dong Qingfeng Duan Xingfa Fu Deping He Nan Jiang
Yingyin Jiang John Kitzinger Bill Lawry Edgar Leon Qunzhang Li
Zhan Li Qian Liang Min Lu Dennis Lucero Carl Sylvia
Peng Tang Anthony Vestal Yasushi Watanabe David West Yunhai Xiao
Kanglin Xu Yan Xu Jingkun Yu Li Zhang Yun Zhang
Quan Zhou Shu Zhou Wei Zhou Yan Zhu