function [P,v]=markov3(a,b,c,d,e,f,x0,y0)

P=[a, b, c; d e f; 1-a-d, 1-b-e, 1-c-f];

x(1:50) = 0;
y(1:50) = 0;
z(1:50) = 0;

v(1) = x0;
v(2) = y0;
v(3) = 1-x0-y0;

for n=1:50
  x(n) = v(1);
  y(n) = v(2);
  z(n) = v(3);
  v=P*v;
end
  
mplot(1:50,x,1:50,y,1:50,z);